2020-06-13 – Zapytanie ofertowe – blaszany kontener

Trzebnica, dn. 13.06.2020r.

APN/LGD/ZO/01/06/2020

Zaproszenie do składania ofert na zakup blaszanego kontenera

 

Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent zaprasza do złożenia oferty cenowej na blaszany kontener.
Zamówienie związane jest z realizacją „Zakup wyposażenia i budowa blaszanej wiaty na potrzeby infrastruktury sportowej” realizowanego w ramach grantu przyznanego przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

 

ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent
ul. H. Pobożnego 26A
55-100 Trzebnica,
Osoba do kontaktu: Sławomir Ćwikła tel. 515 081 600 e-mail: akademia@apntalent.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Zakup nowego lub używanego kontenera blaszanego.
Specyfikacja zamówienia:
Wymiary minimalne Długość/Szerokość/Wysokość (m) – 5/2/2,5
Dostępność: od ręki
Dostawa w cenie: tak/Machnice gm. Wisznia Mała

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt na adres: Machnice Gmina Wisznia Mała – Boisko Sportowe – w terminie do 30.07.2020 r – po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie ceny, stanu kontenera oraz dostępności. W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.
Cena powinna obejmować dostarczenie przedmiotu zamówienia na miejsce przeznaczenia.

VI. PŁATNOŚCI
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do dostawy dostarczenia faktury.

VII. INFORMACJE OGÓLNE
1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).
2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.
4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2.Oferta powinna zawierać:
• Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
• Opis stanu urządzenia wraz z wymiarami, w razie możliwości przesłania min 2 zdjęć z wewnątrz i wewnątrz urządzenia lub informacją o gotowości do udostępnienia kontenera do obejrzenia.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
• są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
• Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres e-mail akademia@apntalent.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „KONTENER”, do siedziby Stowarzyszenia Akademii Piłki Nożnej Talent, ul. H. Pobożnego 26A, 55-100 Trzebnica, do dnia 18.06.2020 r. godz.15.00. Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie brana pod uwagę.

X. WYBÓR OFERTY
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XI. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Załączniki:
1. Wzór oferty – Oferta kontener boisko Machnice – link