2020-08-04 – Zapytanie ofertowe – Namiot oraz zestawy ogrodowe

Trzebnica, dn. 04.08.2020r

APN/LGD/ZO/04/08/2020

Zaproszenie do składania ofert na zakup 4 nowych składanych zestawów ogrodowych – stół + ławy oraz namiotu z nadrukiem wraz z dostawą

 

Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 4 nowych składanych zestawów ogrodowych – stół + ławy oraz namiotu z nadrukiem wraz z dostawą.
Zamówienie związane jest z realizacją „Zakup wyposażenia i budowa blaszanej wiaty na potrzeby infrastruktury sportowej” realizowanego w ramach grantu przyznanego przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

 

ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent
ul. H. Pobożnego 26A
55-100 Trzebnica,
Osoba do kontaktu: Sławomir Ćwikła tel. 515 081 600 e-mail: akademia@apntalent.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
zakup zakup 4 nowych składanych zestawów ogrodowych – stół + ławy oraz namiotu z nadrukiem wraz z dostawą.
Specyfikacja zamówienia:

 1. Stół + ławki
  Wymiary:

Długość: 176-177 cm

Szerokość stołu: 45-50 cm

Szerokość ławki: 22,5-25 cm

Typ kompletu: komplet – 2 ławki + stół, przenośny , blaty – lakierowane twarde drewno, nogi: stalowa konstrukcja malowana proszkowo, ławkach wymagane 3 nogi, maksymalne obciążenie jednej ławki 300 kg.

 1. Namiot z nadrukiem

Wymiary: 3×3 m

Dach: nieprzemakalny koloru czerwonego z nadrukiem (logo + nazwa stowarzyszenia)

Ściany: demontowane, tylna ściana z nadrukiem (logo + napis) na zewnątrz czerwono-czarna, wewnątrz biała z nadrukiem (logo + napis), jedna ściana boczna czerwona na zewnątrz, wewnątrz biała, druga ściana boczna czerwono-czarna na zewnątrz z nadrukiem (logo + napis) i biała od wewnątrz.

Konstrukcja: profile aluminowe, składane. Pokrowiec transportowy.

 

Dostawa w cenie: tak/Machnice gm. Wisznia Mała

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt na adres: Machnice Gmina Wisznia Mała – Boisko Sportowe – w terminie do 23.10.2020 r – po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.
 2. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
  Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie ceny oraz dostępności. W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.
  Cena powinna obejmować dostarczenie przedmiotu zamówienia na miejsce przeznaczenia.
 3. PŁATNOŚCI
  Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do dostawy dostarczenia faktury.

VII. INFORMACJE OGÓLNE
1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).
2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.
4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2.Oferta powinna zawierać:
• Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
• Opis urządzenia wraz z wymiarami, w razie możliwości przesłania min 2 zdjęć.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
  • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
 2. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
  • Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres e-mail akademia@apntalent.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „Stoły + namiot”, do siedziby Stowarzyszenia Akademii Piłki Nożnej Talent, ul. H. Pobożnego 26A, 55-100 Trzebnica, do dnia 09.10.2020 r. godz.15.00. Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie brana pod uwagę.
 3. WYBÓR OFERTY
  Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  XI. ZASTRZEŻENIA
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Załączniki:
1. Wzór oferty – Oferta na Namiot i zestawy ogrodowe – link