2020-08-05 – Zapytanie ofertowe – bramki aluminiowe

Trzebnica, dn. 05.08.2020r

APN/LGD/ZO/02/08/2020

Zaproszenie do składania ofert na zakup dwóch nowych, aluminiowych kompletów bramek przenośnych 5x2m z kompletem siatek wraz z dostawą

 

Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent zaprasza do złożenia oferty cenowej na komplet dwóch bramek aluminiowych z kompletem siatek i dostawą.
Zamówienie związane jest z realizacją „Zakup wyposażenia i budowa blaszanej wiaty na potrzeby infrastruktury sportowej” realizowanego w ramach grantu przyznanego przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

 

ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent
ul. H. Pobożnego 26A
55-100 Trzebnica,
Osoba do kontaktu: Sławomir Komisarczyk tel. +48 601 792 800  e-mail: akademia@apntalent.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
zakup dwóch nowych, aluminiowych kompletów bramek przenośnych 5x2m z kompletem siatek wraz z dostawą.
Specyfikacja zamówienia:
Wymiary:

Szerokość: 500 cm

Wysokość: 200 cm

Głębokość : 120/150 cm

Typ:  przenośna

Materiał: aluminium

Profil: owalny 120×100 mm

 

Wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA,

Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego (120×100 mm) o przekroju owalnym z wewnętrznym użebrowanie przeciwdziałającym odkształceniom,

Szkielet bramki wykonany z rury stalowej, ale tylna dolna poprzeczka do mocowania siatki o profilu prostokąta , zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,

Stalowe łączniki słupków z poprzeczką,

Bramka mocowana do podłoża za pomocą stalowych, cynkowanych szpilek o długości 50 cm,

Produkt przeznaczony na boiska treningowe z nawierzchnią naturalną lub sztuczną po zastosowaniu dodatkowych obciążeń,

 

W komplecie :

 • Siatka do bramki 5×2 m, PE 4 mm grubość, oczko 10cm, – 4 szt.
 • 4 szpilki kotwiące bramkę do podłoża – do każdej z bramek,
 • elementy złączne do każdej z bramek,
 • klucze do samodzielnego montażu.

Certyfikaty: Certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09

Dostępność: od ręki
Dostawa w cenie: tak/Machnice gm. Wisznia Mała

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt na adres: Machnice, Gmina Wisznia Mała – Boisko Sportowe – w terminie do 31.08.2020 r – po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.
 2. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
  Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie ceny oraz dostępności. W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.
  Cena powinna obejmować dostarczenie przedmiotu zamówienia na miejsce przeznaczenia.
 3. PŁATNOŚCI
  Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do dostawy dostarczenia faktury.

VII. INFORMACJE OGÓLNE
1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).
2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.
4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2.Oferta powinna zawierać:
• Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
• Opis urządzenia wraz z wymiarami, w razie możliwości przesłania min 2 zdjęć.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
  • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
 2. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
  • Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres e-mail akademia@apntalent.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „BRAMKI”, do siedziby Stowarzyszenia Akademii Piłki Nożnej Talent, ul. H. Pobożnego 26A, 55-100 Trzebnica, do dnia 17.08.2020 r. godz.15.00. Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie brana pod uwagę.
 3. WYBÓR OFERTY
  Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  XI. ZASTRZEŻENIA
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Załączniki:
1. Wzór oferty – Oferta bramki aluminiowe – link