polityka prywatności

Polityka Prywatności

Stowarzyszenia Akademia Piłki Nożnej Talent

 

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o naszej Polityce Prywatności.

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego,  jak też informacji dotyczących świadczenia dla Pana/Pani, jest Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent z siedzibą w Trzebnicy, przy ul. Henryka Pobożnego 26A, posiadająca NIP 9151806579, REGON 36889701, wpisana do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy pod numerem 003, tel. 601 792 800, adres e-mail: akademia@apntalent.pl, zwanego dalej Stowarzyszeniem.
 2. Pana/Pani wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu:
 • realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, w szczególności przedstawienia Pani/Panu oferty,
 • realizacji świadczeń i umów  zawartych z Panią/Panem przez Stowarzyszenie,
 • dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych,
 • marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług(w tym publikacji zdjęć na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w materiałach reklamowych).
 1. Podanie przez Pana/Panią przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia umów i realizacji świadczeń przez Stowarzyszenie.
 2. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.
 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu: – w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze świadczeniami – w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych, w celach statystycznych.
 4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach: – wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego – wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Administrator dokładał będzie starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.